Sunday, September 6, 2009

铁达尼号极限

完整版,我都睇过不下100次,仍然觉得好笑。绝版啊!经典!

女士们,要投诉男朋友之前,唔该请先睇下以下关于男女爱情嘎片断啦。。。了解一下乜嘢叫作“铁达尼号极限”